KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO VI

BRČKO DISTRIKT

POLICIJA DISTRIKTA

JEDINICA KRIMINALISTIČKE POLICIJE

PUT ŽRTVE

Ovo je jedina policijska uprava koja je navela da se prijava može izvršiti putem interventnog broja 122 ili 049/233-200  ili dostaviti putem maila na okc@policijabd.gov.ba!

ŽRTVA ili osoba u ime žrtve poziva interventni broj policije 122. Poziv zaprima dežurni policijski službenik Operativno-komunikcijskog centra. Dežurni policijski službenik prikuplja najosnovnije informacije i bez odlaganja na lice mjesta upućuje patrolu Jedinice opšte policije, tim patrole po mogućnosti, ali ne OBAVEZNO, čine muškarac i žena.

Sa patrolom na lice mjesta odlazi i psiholog Jedinice kriminalističke policije, koji je od 2012. godine zaposlen i koji je od momenta prjave do momenta podizanja optužnice zadužen za psihološku procjenu žrtve, njenog trenutnog stanja, kao i za pružanje podrške žrtvi tokom preduzimanja svih istražnih radnji.

Nakon podizanja optužnice stručnu podršku pruža psiholog Osnovnog suda Patrola na licu mjesta prikuplja prve informacije, obezbjeđuje lice mjesta i o prikupljenim informacijama obavještava dežurnog službenika smjene. Dežurni smjene nakon toga o prijavi upoznaje dežurne istražitelje iz Odsjeka za sprečavanje i suzbijanje opšteg kriminaliteta i Odsjeka za forenziku i kontradiverzionu zaštitu Jedinice kriminalističke policije koji potom izlaze na lice mjesta radi vršenja uviđajnih radnji, a koji su zajedno sa tužiteljem zaduženi za provođenje svih zakonom propisanih istražnih radnji. Tužitelj Tužilaštva BD BiH usmenim ili pisanim putem, a u skladu sa relevantnim zakonskim propisima, izdaje naredbe ovlaštenim službenim licima u kojima navodi koje radnje je potrebno preduzeti.

Za specijalistički pregled žrtve potrebna je saglasnost žrtve!

Dokazi se pohranjuju u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u ovoj oblasti.

Poželjno je da žrtva ili osoba koja poziva u ime žrtve znaju lokaciju izvršenja krivičnog djela silovanje. Ukoliko se ustanovi da je lokacije u nadležnosti policijske uprave druge općine, odnosno da nije u nadležnosti Policije BD, dežurni smjene Operativno komunikacijskog centra će o prijavi upoznati nadležnu Policijsku stanicu.

STATISTIKA KD SILOVANJE ZA PERIOD 2016-2021 NA PODRUČJU U NADLEŽNOSTI POLICIJE BD BIH:

MIŠLJENJE POLICIJE BD BIH O ODREDBAMA KZ KOJE REGULIRA KD SILOVANJE, O POTREBNIM IZMJENAMA I DOPUNAMA:

„Smatram da su Zakon i zakonom propisane procedure koje reguliraju ovu oblast naklonjeni žrtvi. Na osnovu iskustva u slučajevima ovog krivičnog djela na bih predlagala njegove izmjene i dopune.“

IZDVAJAMO:

Policija BD BiH u svom dopisu navodi da imaju multisektoralni pristup podrške koji uključuje saradnju sa svim relevantnim institucijama na području BD BiH i šire. Po potrebi uključene su zdravstvene ustanove, Centar za socijalni rad, obrazovne i pravosudne institucije, Sigurne kuće na određenim područjima. Navedena multisektoralna podrška podržana je i potpisanim PROTOKOLOM – „Institucionalna mreža za pružanje podrške žrtvama/svjedocima na području BD BiH“ , a potpisana je i sa nevladinim organizacijama „Gender“ – Brčko, „Viva žene“-Tuzla, „Udružene žene“-Banja Luka,  „Lara“ – Bijeljina i druge.

Policija BD BiH smatra da je potrebna edukacija policijskih službenika koji imaju kontakt sa žrtvom silovanja!

Objavio Zenski Mars

Ženski marš je neformalna grupa građanki okupljena oko ideje da građanke i građani BiH imaju pravo od svih nivoa vlasti zahtijevati da rade u njihovu korist. Vrijeme je za kolektivno buđenje!

%d blogeri kao ovaj: