KD SILOVANJE – ODGOVORI MINISTARSTVA UNUTARNJIH POSLOVA I UPRAVA POLICIJE DIO V

ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA ZENICA

PUT ŽRTVE

ŽRTVA ili osoba u ime žrtve poziva interventni broj policije 122. Na poziv se javlja dežurni policijski službenik (svi policijski službenici educirani su kako se postupa u određenim krivičnim djelima). Dežurni policijski službenij prikuplja informacije (ime i prezime žrtve, ime i prezime počinitelja – ukoliko je poznato, adresa odnosno lokacija izvršenja krivičnog djela). Dežurni službenik na lice mjesta upućuje policijsku patrola (obavezno ili po mogućnosti žensko-muška patrola), a koja po dolasku na lice mjesta i u zavisnosti od zdravstvenog i psihološkog stanja žrtve, upoznaje žrtvu sa mjerama i radnjama koje je neophodno poduzeti radi zaštite i nekontaminiranja ostavljenih i nastalih tragova na tijelu, odjeći i mjestu izvršenja KD. Policijska patrola koja je došla na lice mjesta i do žrtve nudi žrtvi medicinsku, psihološku pomoć, smještaj u sigurnu kuću. Temeljna policija činit će ono što ne trpi odgodu kao što je zaštita života i zdravlja žrtve (uklanjanje neposredne opasnosti, pružanje prve pomoći i organiziranje hitne ljekarske pomoći), prikupljanje početnih obavijesti o događaju, osiguranje mjesta događaja, tragova i ostalo.

Za vođenje kriminalističkog istraživanja i postupanje u slučajevima seksualnoh nasilja ovlašten je stručno osposobljen/a policijski/a službenik/ica za seksualno nasilje koji/a djeluje na području određene policijske uprave, a broj takvih službenika/ica ovisi o kategoriji polocojske uprave/postaje. U slučajevima kada je žrtva maloljetna osoba za postupanje i vođenje kriminalističkog istraživanja ovlašteni su specijalizirani policijski službenik/ica za rad sa djecom i maloljetnicima. Nakon što se utrvrdi da postoje elementi koji upućuju na izvršenje krivičnog djela silovanje, žrtva se upoznaje sa mogućnostima dobijanja stručne pomoći radi zaštite fizičkog i psihičkog zdravlja i o pravu na novčanu naknadu žrtvama krivičnih djela i obrascu za podnošenje zahtjeva, zatim se obavještava se dežurni kantonalni tužitelj koji rukovodi istražnim radnjama po kojima postupaju policijski službenici, a kojima je u opisu poslova rad na otkrivanju i dokumentovanju krivičnih dijela protiv spolne slobode i morala. Svakoj žrtvi seksualnog nasilja na raspolaganju stoji psiholog koji je tu da pruži pomoć žrtvi u njenoj rehabilitaciji, kao i policijskim službenicima u pribavljanju informacija i dokaza radi dokumentovanja krivičnog djela.

Za specijalistički pregled žrtve nije potrebna saglasnost žrtve!

Svakoj žrtvi seksualnog nasilja na raspolaganju stoji „SEX CRIME KIT“!

Izuzeti dokazi pohranjuju se po naredbi nadležnog suda u depozitu suda koji je izdao naredbu ili u prostorijama MUP-a, ako tako sud naredi.

Ne postoji jedinstvena baza za počinitelje krivičnog djela silovanje!

Lociranje mobitela kao mogućnost postoji, ali je procedura uvjetovana postupanjem nadležnog operatera, te je poželjno da žrtva na bilo koji način pomogne u lociranju mjesta na kojem se nalazi!

STATISTIKA KRIVIČNOG DJELA SILOVANJE NA PODRUČJU ZDK U PERIODU OD 2016-2021:

MIŠLJENJE MUP-A ZDK PO PITANJU PRIJEDLOGA IZMJENE I DOPUNE KRIVIČNOG ZAKONA U DIJELU KOJI TRETIRA KRIVIČNO DJELO SILOVANJE:

„Obzirom da policijski službenici postupaju po prijavama u skladu sa zakonima koje donosi zakonodavna vlast, odnosno primjenjuju važeće zakone u okviru utvrđenih nadležnosti, nemamo prijedloe neophodnih izmjena i dopuna, ali smo svakako protiv ublažavanja kazni za počinitelje ovih krivičnih djela, te smo također za usklađivanje krivičnopravnih odredbi sa usvojenim konvencijama.“

Objavio Zenski Mars

Ženski marš je neformalna grupa građanki okupljena oko ideje da građanke i građani BiH imaju pravo od svih nivoa vlasti zahtijevati da rade u njihovu korist. Vrijeme je za kolektivno buđenje!

%d blogeri kao ovaj: