“ŽENSKI MARŠ” PROTIV DISKRIMINACIJE U VODI!

Otvoreno pismo vijećnicima Gradskog vijeća Grada Tuzle sa molbom da u ime građanki i građana podnesu inicijativu o izmjeni dikriminatornog pravilnika JKP “Pannonica” d.o.o. Tuzla

Piše: Ženski Marš

Neformalna grupa građanki okupljena u pokretu “Ženski marš” je odlučila reagovati otvorenim pismom vijećnicima u Gradskom vijeću Grada Tuzle, a nakon incidenta u kojem uskraćeno kupanje građanki na JKP “Pannonica” d.o.o. Tuzla koja je odlukom Gradskog vijeća Grada Tuzla proglašena javnim dobrom.

Naime, radi kupanja u kupaćem kostimu od vodoneupijajućeg materijala koji pokriva torzo, ruke i noge do članaka te uključuje pokrivalo za glavu od materijala prikladnog za kupanje u vodi (silikonska kapica i pokrivalo od lycre), a u žargonu nazvan “burkini”, građanka je udaljena iz vode od strane službenih lica, potom je JKP “Pannonica” i zvaničnim saopštenjem potvrdila da na ovom javnom dobru važi diskriminatorni pravilnik o načinu odjevanja kupača. Naime, pravilnik ne tretira prikladnost materijala za kupanje u vodi nego isključivo količinu pokrivenosti tijela i glasi:

Zabranjeno kupanje u odjeći i obući. Dozvoljeno kupanje u samo za to prikladnoj odjeći (Muško plivačko odijelo ne smije ići iznad pupka i ispod koljena. Žensko plivačko odijelo ne smije pokrivati vrat ili prelaziti preko ramena, kao ni ispod koljena).“

Obzirom da je JKP “Panonnica” d.o.o. odlukom Gradskog vijeća Grada Tuzle javno dobro, smatramo da je dužna se pridržavati važećih Zakona u Bosni i Hercegovini, uskladiti pravilnike u skladu sa zakonskim propisima i omogućiti uživanje u ovom javnom dobru svim poreskim obveznicama i obveznicima u skladu sa Zakonom o diskriminaciji zabranjuje “različito postupanje prema građanima i građankama po osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditet, starosna dob, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života.

Zato, neformalna grupa građanki okupljenih u pokretu građanskog aktivizma “Ženski marš” upućuje otvoreno pismo gradskim vijećnicima Grada Tuzle sa molbom da u ime diskriminisanih građanki i građana podnese vijećničku inicijativu koja glasi:

GRADSKO VIJEĆE GRADA TUZLE

n/r predsjedavajuće: Nataše Perić

Predmet: Inicijativa

Podnosim inicijativu Gradonačelniku Grada Tuzle, Skupštini Javno Komunalnog Preduzeća „Panonnica“ d.o.o. Tuzla Nadzornom Odboru Javno Komunalnog Preduzeća „Panonnica“ d.o.o. Tuzla i Upravi Javno Komunalnog Preduzeća „Panonnica“ d.o.o. Tuzla da u roku od 30 dana izmjene paragraf teksta Kupališnog reda Javno Komunalnog Preduzeća „Panonnica“ d.o.o. Tuzla

„Zabranjeno kupanje u odjeći i obući. Dozvoljeno kupanje u samo za to prikladnoj odjeći (Muško plivačko odijelo ne smije ići iznad pupka i ispod koljena. Žensko plivačko odijelo ne smije pokrivati vrat ili prelaziti preko ramena, kao ni ispod koljena).“

u:

„Zabranjeno kupanje u odjeći i obući. Dozvoljeno kupanje u samo za to prikladnoj odjeći za kupanje napravljenoj od rajona, lateksa, spandeksa, najlona, poliestera, neoprena i sličnih materijala.

Obavezno je ponašati se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru.“

Obrazloženje:

Uzevši u obzir da je skupina žena i muškaraca koji praktikuju pokrivanje određenih dijelova tijela iz vjerskih ili ličnih uvjerenja, te zdravstvenih razloga diskriminirana predmetnim paragrafom Kupališnog reda JKP „Panonnica“ d.o.o. Tuzla vrlo precizno, a bez stručnog obrazloženja u potpunosti je onemogućeno korištenje usluge – kupanje, koju JKP „Panonnica“ d.o.o. Tuzla upravljajući javnim dobrom pruža i smatram da je u potpunosti opravdano pristupiti izmjeni ovog paragrafa u Kupališnom redu JKP „Panonnica“ d.o.o. Tuzla.

Naša obaveza u skladu sa Ustavom BiH, pozitivnim zakonima i zakonskim propisima koji važe u BiH te Statutom Grada Tuzle jeste i uspostavljanje okvira za ostvarivanje jednakih prava i mogućnosti svim licima u Gradu Tuzli.

Ustav BiH član 2 stav (4) Nediskriminacija:

„Uživanje prava i sloboda, predviđenih u ovom članu ili u međunarodnim sporazumima navedenim u Aneksu I ovog Ustava, osigurano je svim licima u Bosni i Hercegovini bez diskriminacije po bilo kojem osnovu kao što je pol, rasa, boja, jezik, vjera, političko i drugo mišljenje, nacionalno ili socijalno porijeklo, povezanost sa nacionalnom manjinom, imovina, rođenje ili drugi status.“

Zakon o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine član 2. kaže:

„(1) Diskriminacijom će se, u smislu ovog zakona, smatrati svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama prema bilo kojem licu ili grupi lica i onima koji su s njima u rodbinskoj ili drugoj vezi na osnovu njihove rase, boje kože, jezika, vjere, etničke pripadnosti, invaliditet, starosna dob, nacionalnog ili socijalnog porijekla, veze s nacionalnom manjinom, političkog ili drugog uvjerenja, imovnog stanja, članstva u sindikatu ili drugom udruženju, obrazovanja, društvenog položaja i spola, seksualne orijentacije, rodnog identiteta, spolnih karakteristika, kao i svaka druga okolnost koja ima za svrhu ili posljedicu da bilo kojem licu onemogući ili ugrožava priznavanje, uživanje ili ostvarivanje na ravnopravnoj osnovi, prava i sloboda u svim oblastima života.

(2) Zabrana diskriminacije primjenjuje se na sve javne organe kao i na sva fizička ili pravna lica, i u javnom i u privatnom sektoru, u svim oblastima, a naročito: zaposlenja, članstva u profesionalnim organizacijama, obrazovanja, obuke, stanovanja, zdravstva, socijalne zaštite, dobara i usluga namijenjenih javnosti i javnim mjestima, te obavljanja privrednih aktivnosti i javnih usluga.

Zakon o zabrani diskriminacije Bosne i Hercegovine član 4. stav (2)

„Težim oblikom diskriminacije smatrat će se diskriminacija počinjena prema određenoj osobi po više osnova iz člana 2. stav 1. ovog zakona (višestruka diskriminacija), diskriminacija počinjena više puta (ponovljena diskriminacija) i diskriminacija koja postoji duže vrijeme (produžena diskriminacija).“

Panonska jezera su od strane ovog tijela(općinskog vijeća općine Tuzle) proglašena javnim dobrom te njihovo korištenje mora biti i u skladu sa Zakonom o stvarnim pravima FBiH član 7 (2):

„Javna dobra su stvari koje su po zakonu namijenjene da služe svima pod jednakim uvjetima, kao što su: javni putevi, ulice, trgovi i sl.“

Javno Komunalno Preduzeće „Panonnica“ d.o.o. Tuzla kao odgovorno pravno lice u skladu sa članom 17. Zakona o Javnim Preduzećima FBiH je Zakonom o Javnim preduzećima FBiH zaduženo aktivno učestvovati u kontroli provođenja važećih zakona, pravilnika i drugih propisa u javnom preduzeću.

Gradsko Vijeće u skladu sa članom i 109. Statuta Grada Tuzle je organ koji osniva Javna Preduzeća te je u skladu sa članom 18. Zakona o Javnim Preduzećima FBiH na bilo koju informaciju za koju smatra da predstavlja dokaz o materijalnom kršenju zakona, pravilnika, smjernica ili propisa koji se odnose na javno preduzeće dužno ukazati nadzornom odboru, skupštini, direktoru i drugim nadležnim organima.

Smatram da izmjenom predmetne stavke Kupališnog reda Javno Komunalnog Preduzeća „Panonnica“ d.o.o. Tuzla u predloženom obliku mi vijećnici gradskog vijeća grada Tuzle izvršavamo svoju dužnost te izbjegavamo praksu nepoštivanja Ustava, Zakona, Statuta Grada Tuzle te omogućavamo korištenje Javnog dobra Panonskih jezera na način da služe svima pod jednakim uvjetima.


Pismo i prijedlog teksta inicijative objavljujemo javno na stranici http://www.zenskimars.com i upućujemo na e-mail adresa svih gradskih vijećnika Grada Tuzle.

U nadi da će naše obraćanje čuti i u naše ime ponijeti inicijativu koja će uroditi rješenjem pozitivim za sve građanke i građane ove zemlje,

S poštovanjem,

neformalna grupa građanki i osnivačica pokreta “Ženski Marš”

Objavio Zenski Mars

Ženski marš je neformalna grupa građanki okupljena oko ideje da građanke i građani BiH imaju pravo od svih nivoa vlasti zahtijevati da rade u njihovu korist. Vrijeme je za kolektivno buđenje!

%d blogeri kao ovaj: